Privacyverklaring

Elly Looijmans- Lavrijsen, Natuurgeneeskundige therapeut, gevestigd aan Leenhoflaan 6   5282 PV Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.

Definities:

Verwerken van gegevens betekent het opslaan, beheren, noteren van persoonlijke gegevens in het kader van een goede zorgverlening aan cliënten in de praktijk; Omonia Therapie.

Dossiervorming; Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming en alleen indien nodig, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. In mijn praktijk wordt dit behandeldossier op papier aangelegd, bijgehouden en beveiligd bewaard.

Wettelijke verplichting;

Ik ben verplicht mijn best te doen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw behandeldossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Indien noodzakelijk voor uw goede behandeling kunnen de gegevens uit uw dossier ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden, echter in alle gevallen uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming:

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar

voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

Verwerkingsgrondslag en- doelstelling

Elly Looijmans, CAM therapeut, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

om te kunnen voorzien in een goede zorgverlening welke voldoet aan de WGOB

het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Concreet gaat het hierbij om de volgende gegevens: 

Uw medisch dossier:

Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum en -plaats;
Burgerlijke staat en voornaam eventuele partner;
Beroep;
Voornaam, geslacht en geboortedatum eventuele kinderen;
De naam van uw zorgverzekeraar en uw relatienummer bij uw zorgverzekeraar.

Intervisie, supervisie; In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn voortdurende ontwikkeling als therapeut is het mogelijk dat onderdelen van uw casus volstrekt geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intervisie en/of intercollegiale toetsing. Deze collega’s/supervisoren zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

Toeleveranciers en ondersteunende diensten ;Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Met partijen die in het kader van een goede dienstverlening mogelijk toegang hebben tot opgeslagen gegevens, zoals bijvoorbeeld een boekhouder, heb ik wettelijk verplichte verwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarin geregeld is tot welke gegevens zij toegang hebben en tot welke niet. Deze overeenkomsten waarborgen de wettelijke toegang, bewaartermijnen en geheimhouding.

Zorgnota; Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

Uw naam, adres en woonplaats;
Uw geboortedatum;
Uw verzekeringsgegevens;
De datum van de behandeling;
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde,
De kosten van het consult.

Bewaartermijn; De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Facturen worden 7 jaar bewaard omdat dat wettelijk zo bepaald is door de Belastingdienst.

Recht van inzage; U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elly Looijmans Lavrijsen, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bescherming persoonsgegevens en klachtafhandeling ; Elly Looijmans Lavrijsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u ondanks dat toch vragen of klachten omtrent uw privacy of de manier waarop ik met uw gegevens omga? Neemt u in alle gevallen contact met mij op. Mocht ik uw klacht niet naar tevredenheid afhandelen, dan wijs ik u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.