Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Elly Looijmans Lavrijsen CAM Therapeut.

 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer. 

2. Opdrachtnemer: Elly Looijmans Lavrijsen.

 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Elly Looijmans Lavrijsen CAM therapeut en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Prijzen en Totstandkoming van overeenkomst

 1. Alle prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen. 

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende behandelovereenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk bevestigd heeft.

 4. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. 

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Betalingsvoorwaarden 

1. Betaling vindt plaats na consult op basis van de door opdrachtnemer verzonden factuur, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

 2. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 

3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

4. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

6. Annulering en opzegging 

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. 

2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven. 

3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het afspraaktarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

7. Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 

3. Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat media welke door derden worden beheerd, niet als strikt vertrouwelijk kunnen worden beschouwd.

 4. In die gevallen waarbij de Opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Opdrachtnemer en cliënt ook richting Opdrachtgever. 

5. De privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing. Deze is in te zien op de website van opdrachtgever en wordt op verzoek onverwijld toegezonden.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer haar woonplaats heeft. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.